4300 KYC đã hoàn thành cho 138 phần allocation giai đoạn 2

Giai đoạn 1 — Vòng đầu tư của người thắng whitelist

  • Thời gian đầu tư cho Giai đoạn 1 đã kết thúc vào hôm nay, ngày 31 tháng 10 lúc 16:00 UTC.
  • Từ tổng số 320 Người chiến thắng, 99% trong số họ (318) đã gửi allocation của họ bằng USDC.
  • Những người dùng này sẽ có thể nhận token đợt…

FantomStarter là gì

FantomStarter là một giao thức đầu tư phi tập trung tập hợp các dự án blockchain tốt nhất và những người dùng muốn đầu tư vào chúng.

Chương trình Hướng đạo sinh FantomStarter là gì?

Chương trình hướng đạo sinh là một cách để chúng tôi tận dụng mạng lưới FantomStarter của mình. Giờ đây, người dùng, đại…

OnBlock Ventures

The Leading Crypto VC in the Southeast Asia (Supported by CryptoHolic Group)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store